Kallelse till YSPs årsmöte

Varmt välkomna till YSPs årsmöte!

På mötet kommer vi bland annat att titta tillbaka på året som gått, besluta om nya rolltillsättningar inom YSP samt gå igenom mindre föreslagna ändringar av stadgarna.

Har du idéer eller förslag på punkter att ta upp? Motioner till årsmötet ska tillhandahållas styrgruppen (antingen via Facebook eller info@yspsweden.se) senast en vecka innan årsmötet.

Indikera gärna så fort som möjligt om du har som avsikt att delta på årsmötet så vi har möjlighet att anpassa lokalen antalet deltagare.

Tid: Tisdagen den 30/1 kl 18-19.
Plats: Norrsken, Birger Jarlsgatan 57 c.

Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) resterande övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) ​2​ ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
14. Genomgång av föreslagna ändringar i stadgarna.

För utskick av stadgar och årsberättelse kontakta oss på info@ysp.se.

Varmt välkomna önskar YSP-strygrupp
/Johanna Bark, Sara Andersson, Sanna Leino & Emelie Olivensjö

Spara