Kallelse till YSPs årsmöte

Varmt välkommen till YSPs årsmöte för 2018 hos Cartina!

Datum: Torsdagen den 21 mars
Tid: 18.30-19.30
Plats: Cartina, Hamngatan 15, Stockholm

2018 har på många sätt inneburit viktiga framsteg för YSP. Välkomna till detta årsmöte där vi både blickar bakåt men framförallt framåt för att besluta om kommande styrgrupp och övriga poster.

Agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) resterande övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Har du idéer eller förslag på punkter att ta upp? Motioner till årsmötet ska tillhandahållas styrgruppen senast en vecka innan årsmötet.

Hoppas vi ses!/YSPs styrgrupp